OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

01 lutego 2019 r. Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie - wnioskodawca w oparciu o zapisy art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz.U. 2018, poz. 1431, z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na konkurs POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 na realizację projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Szczegółowe informacje na temat wymagań i kryteriów jakie powinni spełniać oferenci, a także dokumentów jakie należy dołączyć do oferty znajdują się w załączniku 1 "OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW IOŚ-PIB" do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów IOS-PIB

  2. Formularz zgłoszeniowy i formularze oświadczeń.docx

  3. Ogłoszenie wyników