mapa strony   |   kontakt   |

Kontrole


 

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Instytucie Ochrony Środowiska-Państwowym Instytucie Badawczym w latach 2015 - 2017:

 1. Państwowa Inspekcja Pracy – kontrola przeprowadzona w okresie od 03.04.2015 r. do dnia 03.05.2015 r. w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym BHP. Protokół kontroli przedstawiono w dniu 12.05.2015 r. IOŚ-PIB odpowiedział pismem Nr D/091/486/2015 z dnia 08.06.2015 r. na zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.


2. Archiwum Akt Nowych – kontrola przeprowadzona w dniu 25.06.2015 r. w zakresie kontroli ogólnej archiwum zakładowego w IOŚ-PIB. W wyniku tej kontroli zostało przesłane pismo Nr II.421.36.2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych. IOŚ-PIB pismem nr PT-3/2015 z dnia 04.09.2015 r. przesłał do Archiwum Akt Nowych informację o przystąpieniu do realizacji zaleceń pokontrolnych.


3. Państwowa Inspekcja Pracy od dnia 16.07.2015 r. do dnia 15.08.2015 r. kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym bhp oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. IOŚ-PIB odpowiedział na wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 25.05.2015 r. pismem nr D/091/708/20105 z dnia 25.08.2015 r.


4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kontrola przeprowadzona na przełomie października/listopada 2015 r. w zakresie: 1. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie I przesłał Protokół kontroli nr 442015090027PRO001 z dnia 23.11.2015 r. IOŚ-PIB zrealizował wszystkie zalecenia pokontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 

5. Ministerstwo Środowiska przeprowadziło od dnia 25.01.2016 r, do dnia 05.02.2016 r. kontrolę problemową w zakresie działalności finansowej, organizacji i jakości pracy Instytutu, jakości zarządzania Instytutem. W wyniku tej kontroli zostało przesłane do Instytutu wystąpienie pokontrolne Ministra Środowiska Nr BKA-I.0941.1.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
Instytut ustosunkował się do tego wystąpienia pokontrolnego pismem nr D.080.419.2016 z dnia 29.04.2016 r.
 

6. Najwyższa Izba Kontroli - kontrola przeprowadzona w okresie od dnia 11.01.2016 r. do dnia 04.04.2016 r. w zakresie oceny wykonania planu finansowego IOŚ w 2015 r.: realizacji planu finansowego, rzetelności ksiąg rachunkowych, prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań, wykonania zadań. Najwyższa Izba Kontroli - Departament Środowiska przesłał wystąpienie pokontrolne nr KSI.410.001.04.2016; P/16/001 z dnia 18 kwietnia 2016 r. IOŚ-PIB odpowiedział pismem Nr D.080.435.2016 na zalecenia pokontrolne NIK z dnia 05.05.2016 r. oraz IOŚ-PIB pismem nr D.080.456.2016 z dnia 09.05.2016 r.
poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego NIK.
 

7. Najwyższa Izba Kontroli - kontrola przeprowadzona w okresie od dnia 1.04.2016 r. do dnia 20.05.2016 r. w zakresie organizacji wykonywania zadań w ramach działalności komercyjnej IOŚ. Nadzorowania wykonywania zadań w ramach działalności komercyjnej, weryfikację uzyskanych rezultatów oraz odbieranie wykonanych prac. Wynagradzanie osób realizujących, nadzorujących, weryfikujących oraz odbierających prace wykonane w IOŚ-PIB w ramach działalności komercyjnej. Najwyższa Iza Kontroli - Departament Środowiska przesłał do IOŚ-PIB przy piśmie nr KSI.411.001.01.2016;  1/16/001 z dnia 1.08.2016 r. tekst jednolity wystąpienia pokontrolnego po kontroli Zawieranie, realizacja i rozliczanie umów cywilnoprawnych w Instytucie  Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie w latach 2013-2016 (do czasu zakończenia kontroli). IOŚ-PIB pismem nr D.080.692.2016 z dnia 22.08.2016 r. przesłał do Najwyższej Izby Kontroli Departament Środowiska informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych.
 

8. Państwowa Inspekcja Pracy – kontrola przeprowadzona od dnia 02.11.2016 r. do dnia 02.12.2016 r. w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym bhp oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. IOŚ-PIB odpowiedział na wystąpienie pokontrolne PIP z dnia 23.11.2016 r. pismem nr D.080.959.2016.IB z dnia 05.12.2016 r.
 

9. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kontrola przeprowadzona w okresie od dnia 16.11.2016 r. do dnia 12.12.2016 r. w zakresie przestrzegania warunków upoważnienia IOŚ-PIB w Warszawie do opracowywania oceny lub uwag dotyczących środków ochrony roślin, zgodności prowadzonej działalności z udzielonym upoważnieniem oraz wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o  środkach ochrony roślin. IOŚ-PIB zrealizował wszystkie zalecenia pokontrolne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dominika Pakiet
Dokument z dnia: 09.02.2018
Dokument oglądany razy: 5 339
Opublikował: Dominika Pakiet
Publikacja dnia: 09.02.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl