Rejestr średnich źródeł spalania paliw (MCP)

03.01.2019

Rejestr średnich źródeł spalania paliw (MCP), o którym mowa w art. 236e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz 799, z późn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) jest udostępniany przez Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB.
Rejestr MCP jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://mcp.kobize.pl/.
 

Wiadomość z dnia: 03.01.2019
Wiadomość oglądana razy: 733
Opublikował: Marcin Poziomkowski
wydruk z dnia: 2.10.2022 // ios.org.pl/bip2/